Forex Crypto Arman Shaban

تحلیل و بررسی خبر CB Consumer Confidence (شاخص اعتماد مصرف کننده)

آمار CB Consumer Confidence یا شاخص اعتماد مصرف‌ کننده یک شاخص از سطح اعتماد مصرف‌کنندگان به فعالیت اقتصادی است. این شاخص یک نشانگر پیشرو است زیرا می‌تواند مصرف مصرف‌کننده را که نقش اساسی در فعالیت اقتصادی کل دارد، پیش‌بینی کند. این شاخص بر اساس نظرسنجی ماهانه از حدود ۵ هزار خانوار آمریکایی تهیه می‌شود و…
Read more